Podmínky ochrany osobních údajů

Následující informace se týkají zpracovávání osobních údajů návštěvníků těchto webových stránek a / nebo Kupujícího (v tomto článku dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“), které provádí Prodávající DAPI, s. r. o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha 3, IČO 27517781(v tomto článku dále jen „Správce“). Zpracovávání a ochrana těchto osobních údajů se řídí ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), ve spojení s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 -GDPR, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

1. Zpracovávání osobních údajů při odeslání objednávky

1.1. Osobní údaje Subjektu údajů, které Správce zpracuje za účelem vyřizování objednávek a plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, jsou: jméno a příjmení, poštovní a emailová adresa a telefonní číslo Subjektu údajů.

1.2. Právním základem zpracování těchto osobních údajů je plnění práv a povinností vyplývajících z výše uvedené Smlouvy, kterou by jinak nebylo možné uzavřít.

1.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zákonem stanovených povinností Správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména z občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele, zákona o archivech a spisové službě, zákona o účetnictví a zákona o DPH, některé z těchto údajů tedy minimálně po dobu 10 let.

1.4. Zpracováním osobních údajů Subjektu údajů může být pověřen poskytovatel služeb určených k zajištění řádného provozu těchto webových stránek, poskytovatel účetních služeb při zaúčtování daňových dokladů Správce nebo poskytovatel doručovacích služeb při doručení objednaného zboží(dále jednotlivě jen „Zpracovatel“).

1.5. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou Zpracovatele.

1.6. Subjekt údajů má především právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému správci, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Subjektu údajů, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce a / nebo Zpracovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.

1.7. Možnost nákupu zboží a / nebo služeb nabízených na těchto webových stránkách není primárně určena pro návštěvníky mladší 16 let.

2. Zpracovávání osobních údajů při přihlášení k newsletteru

2.1. Osobní údaje Subjektu údajů, které Správce zpracovává za účelem odesílání informací o jeho produktech a službách (newsletter), jsou: emailová adresa Subjektu údajů.

2.2. Právním základem zpracovávání těchto osobních údajů je souhlas Subjektu údajů ve smyslu § 5 odst. 2 Zákona ve spojení s ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, který může být kdykoli odvolán kliknutím na aktivní odkaz umístěný na konci každého newsletteru nebo na základě písemné žádosti zaslané na emailovou adresu Správce.

2.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zájmu Subjektu údajů o zasílání newsletteru Správce, tedy po dobu trvání účelu zpracování.

2.4. Zpracováním osobních údajů Subjektu údajů může být pověřen Zpracovatel, který pro Správce zajišťuje nebo může zajišťovat správu newsletterových kampaní, případně který Správci poskytuje technické řešení pro správu newsletterových kampaní.

2.5. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou případného Zpracovatele.

2.6. Subjekt údajů má především právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému správci, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Subjektu údajů, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce a / nebo Zpracovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.

2.7. Newsletter není primárně určen pro návštěvníky mladší 16 let.

3. Zpracovávání osobních údajů při hodnocení nákupu či produktu a / nebo při zadání otázky

3.1. Osobní údaje Subjektu údajů, které Správce zpracuje za účelem zveřejnění jejich ohodnocení nákupu či produktu nebo za účelem zodpovězení zadané otázky či podnětu ze strany Subjektu údajů, jsou: jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt.

3.2. Zpracováním osobních údajů Subjektu údajů může být pověřen Zpracovatel, který pro Správce zajišťuje zpracování hodnocení.

3.3. Osobní údaje, které budou Správci poskytnuty za pomoci kontaktního formuláře nebo formuláře pro hodnocení nákupu či produktu nebudou zveřejněny a slouží výhradně pro účely zodpovězení otázky či podnětu Subjektu údajů nebo za účelem zveřejnění pouhého hodnocení - to následně slouží i dalším zákazníkům při získávání bližších informací o produktech a službách Správce.

3.4. Právním základem zpracování těchto osobních údajů je souhlas Subjektu údajů ve smyslu § 5 odst. 2 Zákona ve spojení s ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, který může být kdykoli odvolán na základě žádosti adresované Správci.

3.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zájmu Subjektu údajů o zveřejnění hodnocení jeho nákupu a / nebo otázky, pokud se taková otázka nebo hodnocení zveřejňuje při konkrétních produktech či službách, nebo do doby zodpovězení Subjektem údajů zadané otázky či podnětu odeslaného přes kontaktní formulář, tedy po dobu trvání účelu zpracování.

3.6. Při zpracovávání osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou Zpracovatele.

3.7. Subjekt údajů má především právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému správci, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Subjektu údajů, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce a / nebo Zpracovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.

3.8. Formulář pro hodnocení nákupu a / nebo zadání otázky nebo podnětu není primárně určen pro návštěvníky mladší 16 let.

4. Zpracovávání osobních údajů při registraci na webových stránkách Správce

4.1 Osobní údaje Subjektu údajů, které Správce zpracuje za účelem zřízení uživatelského účtu Subjektu údajů a poskytování služeb určených pro registrované uživatele, jsou: Jméno a příjmení, poštovní a emailová adresa a telefonní číslo Subjektu údajů.

4.2. Zpracováním osobních údajů Subjektu údajů může být pověřen Zpracovatel pověřený zajištěním řádného provozu těchto webových stránek.

4.3. Právním základem zpracování těchto osobních údajů je plnění práv a povinností spojených s využíváním služeb spojených s uživatelských účtem, které by jinak nebylo možné poskytovat v plném rozsahu.

4.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zájmu Subjektu údajů o využívání služeb spojených s uživatelských účtem, tedy po dobu trvání účelu zpracování.

4.5. Při zpracovávání osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou Zpracovatele.

4.6. Subjekt údajů má především právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému správci, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Subjektu údajů, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce a / nebo Zpracovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.

4.7. Služby spojené s uživatelským účtem nejsou primárně určeny pro návštěvníky mladší 16 let.

5. Služby spojené s registrací na stránkách a s využíváním uživatelského účtu

5.1. Registrací návštěvníka webových stránek dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb, která mu umožní účastnit se věrnostních programů Prodávajícího, sledovat a spravovat historii objednávek, provádět budoucí nákupy bez nutnosti opakovaného zadávání kontaktních údajů, a která zahrnuje informování návštěvníka o produktech a službách Prodávajícího (newsletter). Návštěvník webových stránek má tedy možnost zvolit si jejich používání a odesílání objednávek či poptávek bez registrace, přičemž může a nemusí souhlasit s odběrem newsletteru, nebo s registrací, která je nezbytnou podmínkou pro využití služeb spojených s uživatelským účtem, jejichž součástí je také odběr newsletteru.

5.2. Při využití služeb spojených s uživatelským účtem bude návštěvníkovi webových stránek zřízen uživatelský účet chráněný přihlašovacím jménem (nebo emailovou adresou) a heslem. Za zajištění přihlašovacího jména a hesla před ztrátou a zneužitím odpovídá uživatel.

5.3. Prodávající může uživatelský účet zrušit, pokud uživatel tento účet déle než 3 roky nevyužívá nebo pokud uživatel poruší své povinnosti vyplývající z těchto podmínek.

5.4. Uživatel svou registrací bere na vědomí, že při vytvoření uživatelského účtu dochází ke zpracovávání jeho osobních údajů ve smyslu podmínek ochrany osobních údajů, a že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména z důvodu potřebné údržby softwarového a hardwarového vybavení třetích osob.