Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti DAPI, s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha 3, IČ: 27517781, DIČ: CZ27517781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vl. 196503 (dále též jen jako „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „internetový obchod DAPI“). Internetový obchod DAPI je prodávajícím provozován na internetové adrese www.dapi.cz , a to prostřednictvím webového rozhraní.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Nabídka internetového obchodu DAPI platí pouze pro Českou republiku. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem v platném znění.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • 1. Na základě registrace kupujícího provedené na internetovém obchodě DAPI může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 • 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským účtem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 • 3. Pro objednání zboží vyplní kupující formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
 • 4. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil detailně s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní nebo v objednávce.

 • 5. Internetový obchod DAPI obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

 • 6. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, které je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 • 7. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 • 8. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.

 • 9. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu DAPI kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 • 10. Prodávající prohlašuje, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu DAPI pochází ze skladů oficiálních výrobců a dovozců.

 • 11. Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v eshopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. Dle těchto obchodních podmínek bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží. Výše kupní ceny odpovídá kupní ceně příslušného zboží v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna vliv.

 • 12. Na veškeré nákupy prostřednictvím webového rozhraní pro zaregistrované zákazníky se vztahuje sleva 5% z ceny zboží (vč. DPH), uvedené v nabídce prodávajícího na internetovém obchodu DAPI. K této slevě nelze přičítat žádné další slevy. Slevy se nesčítají.

 • 13. Pokud je kupující držitelem DAPI karty s vyšší než 5% slevou, bude mu prodávajícím odečtena tato sleva při potvrzení objednávky z ceny zboží a oznámena výsledná cena zboží.

 • 14. Sleva 5% ani žádná vyšší sleva se nevztahují na zboží v akci. Slevy se nesčítají.

 • 15. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení (akceptaci) objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu kupujícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu.

 • 16. Po potvrzení objednávky emailem je objednávka zaevidovaná v systému prodávajícího.

 • 17. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

III. Zaslání zboží

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, s výjimkami uvedenými v následujícím odstavci.

 • Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu uvedenou v objednávce po celém území České republiky a to prostřednictvím přepravce, kterého si kupující vybere z možností:

  • 1. Česká pošta, s.p. – balík do ruky
  • 2. DPD CZ s.r.o. přepravní společnost
    
 • Poštovné a balné se neúčtuje při objednávce větší než 2000,- Kč, jinak činí částku 89,- Kč Českou poštou, s.p. a 119,- Kč přepravcem DPD CZ s.r.o.. Zboží je zasíláno na dobírku, pokud nebyla provedena platba předem. V případě odebrání zboží kupujícím v provozovně prodávajícího (prodejně) není kupujícímu účtováno poštovné a balné.

Dodací lhůta

 • Objednané zboží dodá prodávající dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele v co nejkratší době, obvykle do 3-7 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky mailem.

Způsoby placení

 • Kupující může cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  • Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 215099837 / 0300 vedený u ČSOB
  • Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému
  • V hotovosti v provozovně (prodejně) prodávajícího dle určení kupujícím v objednávce
 • V případě platby v hotovosti či při platbě na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

 • V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od závazného potvrzení objednávky mailem. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Převzetí zboží

 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Pokud zjistí poškození obalu, doporučuje prodávající sepsat s dopravcem záznam o poškození zásilky. Podepsáním přepravního dokladu kupující souhlasí s převzetím zboží.

 • Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč za každý den uskladnění a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 • Při osobním odběru na provozovně prodávajícího je zboží rezervováno po dobu 3 dní ode dne výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout a vyzkoušet.

IV. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • 1. Odstoupení od smlouvy lze učinit výslovným projevem vůle, že odstupujete od smlouvy, a to písemně dopisem doručeným na adresu provozovny prodávajícího DAPI, s.r.o., Zbuzany 1584, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, nebo sdělením odeslaným elektronickou poštou na adresu eshop@dapi.cz. Odstoupení musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno nejpozději do 14 dní od převzetí zboží.

 • 2. V rámci sdělení o tom, že odstupujete od smlouvy, vždy uveďte číslo Vaší objednávky.

 • 3. Pokud jste již zboží obdržel/a a převzal/a, zašlete jej zpět na adresu naší provozovny uvedenou na faktuře: DAPI, s.r.o., Zbuzany 1584, 51601 Rychnov nad Kněžnou s tím, že zboží::

  • musí být vráceno prodávajícímu ve lhůtě do 14 dní od převzetí zboží, v případě porušení této povinnosti kupujícím, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 50 Kč za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží.
  • musí být pokud možno v původním obalu.
  • musí být nepoškozené bez známek užívání nebo opotřebování.
  • musí být kompletní (včetně příslušenství).
  • bude doprovázeno kopií dokladu o tom, že jste si vracené zboží koupil/a u nás (kopie faktury, kterou jste dostal/a spolu se zbožím).
  • a nebudou-li dále uvedené informace obsaženy již v písemném odstoupení od smlouvy učiněném před vrácením zboží, musí být doprovázeno krátkým dopisem (nebo komentářem na faktuře), ve kterém prosím uveďte číslo faktury a datum, číslo účtu, na který Vám máme poslat zpět peníze, a tyto informace potvrďte svým vlastnoručním podpisem.
 • 4. Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží ve lhůtě 10 dnů od jeho vrácení.

 • 5. V případě odstoupení od smlouvy kupujícím dle tohoto článku vrátí prodávající kupní cenu (včetně nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Peníze Vám zašleme složenkou nebo převodem na Vámi sdělený účet.

 • 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Výměna zboží

Pokud kupující chce vyměnit zakoupenou obuv za jinou velikost, zašle prodávajícímu žádost mailem, která bude obsahovat číslo původní objednávky a požadovanou velikost obuvi. Po odsouhlasení požadavku výměny zboží prodávajícím zašle kupující nepoškozenou obuv v původním obalu včetně příslušenství a s kopií faktury na adresu provozovny DAPI, s.r.o., Zbuzany 1584, 516 01 Rychnov nad Kněžnou na vlastní náklady. Vyměněná obuv bude odeslána prodávajícím na adresu kupujícího bez poštovného, a to bez zbytečného odkladu od doručení zboží. Stav dostupných velikostí je možné ověřit na webovém rozhraní, případně telefonicky.

V. Další práva a povinnosti

 • 1. Programové vybavení a další součásti webového rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám neoprávněně užít programové vybavení. Webové rozhraní lze využívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků.

 • 2. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese zodpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku užití webových stránek v rozporu s jejich užitím.

 • 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa http://www.coi.cz

 • „V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 44
  110 00 Praha 1

  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz

  Pokud prodávající provozuje internetové stránky, je třeba informaci o subjektu mimosoudního řešení sporů zveřejnit také na těchto stránkách. Stejně tak, využívá-li prodávající standardizované obchodní podmínky, je povinen informaci o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů uvést také zde.

VI. Reklamační podmínky

 • 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s podmínkami reklamace DAPI, s.r.o. a právním řádem platným v ČR.

 • 2. Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.

 • 3. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě (dále též jen „zboží“) v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

 • 4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • 5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 • 6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

 • 7. Ustanovení předchozího bodu se nepoužije:

  • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.
  • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
  • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
  • vyplývá-li to z povahy věci (zboží).
 • 8. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v bodě 4 tohoto článku, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 • 9. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 • 10. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné potíže.

 • 11. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 • 12. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

 • 13. V případě poskytnutí záruky za jakost se zárukou za jakost prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.

 • 14. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.

 • 15. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu.

 • 16. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamce.

 • 17. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy v době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 • 18. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

 • 19. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující na adrese provozovny uvedenou na faktuře: DAPI, s.r.o., Zbuzany 1584, 51601 Rychnov nad Kněžnou, případně na jakékoliv prodejně DAPI s tím, že zboží

  • musí být kompletní (včetně příslušenství, atd.).
  • bude doprovázeno kopií dokladu o tom, že kupující reklamované zboží koupil/a u prodávajícího (kopie faktury, kterou dostal/a spolu se zbožím).
  • bude doprovázeno dopisem (nebo komentářem na faktuře), kde kupující popíše, o jaké vady se jedná a jak se projevují.
 • 20. K reklamaci je třeba předkládat obuv vyčištěnou, zbavenou všech nečistot, suchou a hygienicky nezávadnou.

 • 21. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.

 • 22. V žádném případě nám neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení. Prodávající i kupující je povinen si zásilku s reklamovaným, resp. opraveným zbožím řádně zpět převzít.

 • 23. V případě nepřevzetí vrácené reklamované zásilky bude kupujícímu účtováno skladné ve výši 20 Kč/ 1 pár za každý den prodlení s převzetím zásilky

VII. Instrukce o údržbě zboží.

Kupující je povinen dodržovat tyto instrukce a užívat zboží k účelu, k jakému je určeno. Upozorňujeme, že pokud dojde k poškození zboží z hlediska nedodržení zásad a účelového použití obuvi nebo z důsledku zanedbané údržby dle návodu na údržbu, nemůže být brán zřetel na případné reklamace.

Návod na použití a údržbu obuvi:

 • Při výběru pečlivě zvažte účel, k němuž bude obuv používána. Obuv používejte způsobem v prostředí odpovídajícímu její účelovosti.

 • Pečlivě vyberte správnou velikost a nejlépe vyhovující střihové provedení.

 • Obuv je nutno střídat zejména v nepříznivém počasí.

 • Obuv používejte vždy řádně zašněrovanou, aby nedocházelo k pohybu chodidla v botě a tím k poškození vnitřní stélky a podšívky v patní části. Tkaničky mějte vždy zavázané až do posledního otvoru, aby nemohlo dojít k poškození poutek.

 • Při obouvání, zejména uzavřeného střihu, používejte obouvací lžíci, čímž zabráníte prolamování materiálu v patní části. Uzavřenou obuv nezouvejte o druhou botu, aby nedošlo k narušení soudržnosti podešve se svrškem v namáhaném místě.

 • Promáčená obuv se nesmí sušit v kontaktu ani v bezprostřední blízkosti tepelných zdrojů.

 • Vezměte na zřetel, že každodenním nošením obuvi přiměřeně klesá její životnost. Záruční dobu na obuv nelze zaměňovat s životností obuvi. Vzhledem k rozdílné intenzitě užívání obuvi u jednotlivých spotřebitelů může být životnost obuvi vyčerpána ještě před uplynutím záruční doby.

 • Obuv před prvním použitím ošetřete vhodným impregnačním prostředkem ve spreji a po každém použití ošetřete dle typu materiálu vhodnými prostředky na obuv. Žádnou obuv nelze prát v pračce. Obuv je nutno chránit před chemickými vlivy a promáčením. Do uzavřené, zejména kožené obuvi po vyzutí napněte napínáky odpovídající velikosti.

 • Kožená i textilní obuv s konfekčním šitím a obuv flexiblová není vodotěsná. Odolnost vůči promočení lze zvýšit použitím vhodných přípravků k ošetření obuvi.

 • Při intenzivním užívání obuvi dochází k opotřebení podešve i podpatků, a proto je nutné obuv dát včas podrazit, vyměnit patníky apod. V případě že tak neučiníte včas, může dojít k takovému poškození obuvi, že ji nelze opravit. Při případném reklamačním řízení je taková vada hodnocena jako neopravitelná, vzniklá mechanickým poškozením a Vaše reklamace nebude uznána.

 • Účelovost obuvi
  Účelovost ovlivňuje volbou použitého materiálu, konstrukci, provedení a způsob údržby obuvi.

  • Vycházková obuv
   Obuv je určena pro nošení v exteriérech s výjimkou náročných terénů a sportovních příležitostí.
  • Společenská obuv
   Obuv je určena pro krátkodobé nošení v interiéru při různých společenských příležitostech. Jedná se většinou o celokoženou obuv klasických střihů (polobotkovou nebo lodičkovou) s koženou podešví spojenou se svrškem lepením. Tato obuv je velmi citlivá na vlhkost a nerovný povrch, a proto ji nedoporučujeme používat v exteriérech.
  • Domácí obuv
   Obuv je určena k nošení výhradně v interiérech. Použité materiály nejsou odolné proti vlhkosti.
  • Rekreační obuv/obuv pro volný čas
   Obuv je určena na nošení při sportovně-rekreačních a sportovně-vycházkových příležitostech, na delší vzdálenosti i v mírném, upraveném vnějším prostředí. Není však určena k celodennímu nošení.
  • Módní obuv
   Svou konstrukcí a materiálovým složením je určena, navržena a vyrobena k nošení v nenáročných podmínkách. Prvořadá je u ní módnost, nikoliv životnost. Zpravidla se vyznačuje aktuálními módními prvky, které také určují její přibližnou životnost.
  • Flexiblová obuv
   Obuv je určena do suchého prostředí, má omezenou vodonepropustnost, protože je svršek přišitý ke spodku a je tedy perforován prošitím. Obuv je velmi pohodlná, lehká, ohebná (flexibilní)

Návod na použití a údržbu kožené galanterie

 • při výběru kabelky rozlišujte účel jejího použití (večerní, každodenní, pracovní, nákupní, sportovní). Kabelku si při nákupu pečlivě prohlédněte, aby zvolený střih, tvar, velikost a šíře kabelky přesně odpovídaly Vaším potřebám. Novou kabelku užívejte tak, aby nedocházelo k jejímu rychlému opotřebení nebo poškození.

 • Chraňte výrobek před chemikáliemi (kyseliny, rozpouštědla atd.).

 • Při zvýšeném pocení nebo provlhnutí u usňových kabelek může dojít k pouštění barvy. Proto bychom Vám doporučili nosit světlé kabelky na světlém oblečení a naopak tmavé kabelky na tmavém oblečení.

 • Chraňte výrobek před otevřeným ohněm a přímým účinkem tepelného zdroje.

 • Kabelky zásadně nedoporučujeme prát (kabelky nejsou označeny symbolem praní).

 • Nepřetěžujte nad povolenou nosnost:

  • 0,5 kg u dětských kufrů a společenských kabelek
  • 1,0 kg u kabelek
  • 5,0 kg u plážových tašek
  • 10,0 kg u pracovních kabel
  • 5,0 kg u cestovních tašek
  • 20,0 kg u cestovních kufrů.

Návod na ošetřování jednotlivých druhů výrobků

 • Kožené kabelky a peněženky

  • novou kabelku nebo peněženku užívejte tak, aby nedocházelo k jejímu rychlému opotřebení nebo poškození (např. neodkládejte ve vlhkém nebo horkém prostředí, na hrubý nebo špinavý povrch)
  • kůže je přírodní materiál, proto drobné nepravidelnosti, částečná rozdílnost barevného odstínu, prohlubinky, zlomy, jizvičky nejsou vadou, ale naopak důkazem, že se jedná o přírodní materiál
  • čištění a ošetření provádějte výhradně přípravky určenými na kůži
  • chraňte před poškrábáním ostrými předměty
  • skvrny od inkoustu odstraňujte vatou namočenou ve směsi voda-líh v poměru 1:1
  • mastné skvrny nevytírejte, nechte je volně vyschnout
 • Výrobky z umělých materiálů

  • čistěte navlhčeným hadříkem
  • při namočení nechte volně uschnout při pokojové teplotě
  • hmotnost obsahu nesmí přesahovat 1,5 kg. Při nadměrném přetěžování dojde u kabelky ke ztrátě původního tvaru a dojde k jejímu poškození.
 • Výrobky z textilních materiálů

  • čistit navlhčenou houbičkou a čisticím prostředkem
  • hmotnost obsahu nesmí přesahovat 1,5 kg

Odpovědnost z vad se nevztahuje na:

 • Změnu obuvi nebo kabelky v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu na údržbu a ošetřování.

 • Veškerou změnu obuvi nebo kabelky, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebení způsobeném obvyklým užíváním (viz zákon č. 136/2002 Sb., § 619, odst. 2), nebo v důsledku nesprávného užívání a neodborného zásahu.

 • Mechanicky poškozenou obuv a její části. Opotřebení obuvi v důsledku nevhodného výběru a užití. Mechanicky poškozenou kabelku.

 • Obuv nebo kabelku, u kterých byly v záruční době provedeny jakékoliv úpravy a opravy nesouvisející s běžnou údržbou nebo běžným opotřebením.

 • Pouštění barvy při zvýšeném pocení nebo provlhnutí usňové obuvi.

 • Na nerovnoměrnou kresbu líce a částečnou rozdílnost povrchu, která je charakteristická pro přírodní kůže.

VIII. Závěrečná ustanovení

 • 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové adrese prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 • 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu DAPI, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující vázán.

 • 3. Storno objednávky může zákazník provést maximálně do 24 hodin od objednání, pouze po dohodě s prodejcem, případně poté, je-li dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem; v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením přijetí zásilky, odepře-li adresát zásilku převzít; v případě doručování prostřednictvím provozovatel poštovních služeb uplynutím lhůty 5 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 • 4. Je – li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 • 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 • 6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti od 1.1.2014 a jejich ustanovení jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených od 1.1.2014.

IX. Ochrana osobních údajů

 • 1. Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel. čísla, emailová adresa a poštovní adresa) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu internetového obchodu DAPI a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Informace slouží především jako kontakt na dodávku objednaného zboží nebo služeb nebo k zaplacení příslušné částky. V případě problémů s dodávkou slouží tato informace také k umožnění kontaktu se zákazníkem.

 • 2. Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákazník využíváním služeb internetového obchodu DAPI dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování svých osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky.

 • 3. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů prodávajícím v databázi zákazníků, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám A to až do doby, než kupující písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním na adresu dapieshop@dapi.cz.

 • 4. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje se nepředávají žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení této informace a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů, kteří jsou pověřeni prodávajících dodávkou zboží. Těmto budou sděleny pouze informace nezbytné pro doručení zboží.

V Rychnově nad Kněžnou…dne 1. 9. 2016

DAPI, s.r.o.